Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden:

Vrachtkosten

Vrachtkosten zijn de kosten die gemaakt worden voor het vervoeren van de materialen.

Algemeen:

 1. Vrachtkosten ≤10 ton € 100,- per vracht

 2. Vrachtkosten ≥10 ton Franco werk

Levering:
Horizontaal en verticaal transport geschiedt met behulp van uw kraan. Het lossen van de vrachtwagen met zelflosser.

Opmerking:

 1. Hulp-, transport en extra ijzer i.v.m. wijzigingen worden via buigstaten in rekening gebracht.

 2. Indien er in een later stadium blijkt dat er zich afwijkingen voordoen, zoals ponswapening en wapening t.b.v. sparingen, worden deze werkzaamheden uitgevoerd op regiebasis.

 3. Betalingstermijn binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum, mits voldoende dekking afgegeven door onze krediet verzekeringsmaatschappij. Mocht dit niet het geval zijn, is vooruitbetaling een optie.


Prijzen verkregen via een offerte zijn exclusief BTW.

Artikel I – ALGEMEEN

 1. Alle door WBB Betonstaal BV, hierna te noemen WBB, uitgebrachte offertes en aangegane overeenkomsten tot het leveren van zaken, het verrichten van werkzaamheden en alle overige rechtsbetrekkingen tussen WBB en haar wederpartijen zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden toepasselijk.

 2. Opdrachtgever c.q. koper zal in het navolgende worden aangeduid als de “wederpartij”. De toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 3. Afwijkingen van de onderhavige algemene voorwaarden gelden pas na schriftelijke bevestiging door de directie van WBB.

 4. Indien enig beding in deze algemene voorwaarden door de rechter buiten werking mocht worden gesteld, verplichten partijen zich omtrent de inhoud van het betreffende beding tot nader overleg en nadere onderhandelingen, waarbij het doel en de strekking van het buiten werking gestelde beding zo veel mogelijk in acht wordt genomen. De overige bepalingen blijven volledig van toepassing.

 5. WBB is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het door WBB aangekondigde tijdstip. WBB zal de gewijzigde voorwaarden zo spoedig mogelijk aan de wederpartij toezenden.

Artikel II – OFFERTES

 1. Alle aanbiedingen van WBB zijn vrijblijvend en zijn eerst als geaccepteerd te beschouwen na schriftelijke bevestiging door WBB, of uitvoering van de overeenkomst door WBB.

 2. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 BW bindt een van de aanbieding/offerte van WBB afwijkende aanvaarding door de wederpartij WBB niet. De overeenkomst komt in dat geval conform de aanbieding/offerte van WBB tot stand.

 3. Meerkosten ten gevolge van wijzigingen in de overeenkomst door de wederpartij, komen voor haar rekening, vertragingen dientengevolge in de levertijd geven geen enkele aanspraak op schadevergoeding.

 4. Tekeningen, folders etc., betrekking hebbende op een aanbieding, worden geacht deel uit te maken van deze aanbieding en blijven eigendom van WBB. Zij mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming nimmer worden gekopieerd, aan derden worden getoond of afgegeven, bekend gemaakt of gebruikt worden en dienen op verzoek van WBB terstond te worden teruggegeven.

Artikel III – TIJD EN PLAATS VAN LEVERING; RISICO - OVERGANG

 1. Levertijden worden slecht opgegeven bij benadering en kunnen nimmer als fatale termijn worden beschouwd. Overschrijding ervan geeft de wederpartij nimmer recht op schadevergoeding of ontbinding.

 2. De levertijd wordt verlengd met de tijd gedurende welke de wederpartij nalatig blijft enige betalingsverplichting of enige andere verplichting uit de overeenkomst na te komen. Indien WBB ten gevolge hiervan schade lijdt is wederpartij verplicht die schade te vergoeden.

 3. De aflevering geschiedt, tenzij anders is bepaald, ter vestigingsplaats van WBB. Ook indien aflevering of bezorging ter vestigingsplaats van de wederpartij is overeengekomen, komen de kosten daarvan voor rekening van laatstgenoemde, tenzij sprake is van consumentenverkoop ex artikel 7:5 BW.

 4. Het risico van te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment waarop zij WBB magazijn verlaten.

Artikel IV – GOEDKEURING

Indien de wederpartij uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de factuur geen aanmerking heeft gemaakt op de berekende prijs wordt hij geacht die te hebben goedgekeurd.

Artikel V – BETALINGSCONDITIES

 1. Betaling dient te geschieden , indien niet anders is overeengekomen, binnen 30 dagen na factuurdatum. De wederpartij is niet gerechtigd enige verrekening toe te passen.

 2. De vordering tot betaling van koopprijs is direct opeisbaar wanneer de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, een aanvraag tot zijn ondercuratelestelling aanhangig is gemaakt, enig beslag op zaken of vorderingen van de wederpartij wordt gelegd, alsmede indien bewind over (een deel van) zijn vermogen wordt ingesteld, de wederpartij of, indien deze is een vennootschap onder firma of besloten vennootschap, in liquidatie verkeert, wordt ontbonden of een andere vennoot krijgt.

 3. Wanneer betaling van een toegezonden factuur niet heeft plaatsgevonden binnen 30 dagen na factuurdatum is WBB, zonder dat daartoe nadere ingebrekestelling is vereist, gerechtigd aan de wederpartij een vergoeding wegens renteverlies te berekenen ten bedrage van 1% per maand – gerekend vanaf de factuurdatum – over het totale bedrag der factuur, waarbij een gedeelte van de maand berekend wordt als een volle maand.

 4. WBB is voorts gerechtigd buiten de hoofdsom en rente van de wederpartij te vorderen als incassokosten, die door niet betaling zijn veroorzaakt, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke incassokosten, welke door de wederpartij verschuldigd zijn bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van €250,--, te vermeerderen met de omzetbelasting.

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then